Национални пројекти

Пројекат 1

Problem otežane pristupačnosti fizičkog okruženja osobama sa invaliditetom svakodnevno predstavlja veliki izazov pri kretanju i korišćenju javnih objekata i javnih površina. Svedoci smo da veliki broj javnih ustanova nema adekvatnu infrastrukturu koja bi zadovoljila osnovne standarde u pogledu fizičke pristupačnosti za osobe sa invaliditetom. Neophodan je održiv kontinuitet u otklanjanju fizičkih barijera i poboljšanja pristupačnosti za sve. Multistrukturalni pristup u rešavanju problema je nezaobilazan okvir u kojem se treba posmatrati problematika trajnog otklanjanja svih vidova barijera u društvu, između ostalih i fizičkih barijera. Кoncept pristupačnosti „Dizajn za sve“ podrazumeva sagledavanje svih manjkavosti i snaga u posmatranom fizičkom okruženju. Polje društveno-socijalnog razvoja obavezuje sve nivoe društva da uzmu učešće u rešavanju ovog problema, predstavnike vlasti, nevladinog sektora, privrednike, ljude iz struke i sve druge činioce u društvenom životu.

Пројекат 2

U susret novoj Strategiji unapređenja položaja osoba sa invaliditetom do 2020. godine ovaj projekat pruža proaktivna rešenja za probleme fizičke pristupačnosti. U skladu sa merama i aktivnostima koje su definisane u Akcionom planu za sprovođenje Strategije projektne aktivnosti su usmerene na kreiranje ambijenta u kojem će efikasnije i celovitije biti omogućeno otklanjanje većine nedostataka koje karakterišu trenutno fizičko okruženje. Projekat će obezbediti javnu informisanost o trenutnom stanju fizičkog okruženja u Beogradu, Novom Sadu i Nišu ali i doneti e-platformu koja će biti na raspolaganju i drugim mestima u Srbiji čijom će se upotrebom evidentirati sve kritične tačke koje ugrožavaju bezbedno kretanje osoba sa invaliditetom i drugih ugroženih kategorija ljudi. Uključivanjem stručnjaka iz različitih naučnih oblasti i upotrebom raznovrsnih medijuma pristupačnost biće definisana sa više aspekata. Tokom projekta obezbediće se uslovi da izlazni rezultati i zaključci omoguće izradu Studije o pristupačnosti, podignu svest o postojanju problema, pokrenu održivu android aplikaciju mapiranih pristupačnih lokacija, privuku potencijalne donatore i omoguće uvid u konkretne lokacije koje treba prioritetno rekonstruisati i učiniti ih pristupačnim.

Пројекат 3

Opšti ciljevi i zadaci projekta usmereni su na evidentiranje i analizu kritičnih tačaka, lokacija, na teritoriji grada Beograda, Novog Sada i Niša, koje ograničavaju pristup i nesmetano funkcionisanje osoba sa invaliditetom sa jedne strane i podizanje svesti o značaju pristupačnosti za sve, sa druge strane.

Пројекат 4

Početak realizacije projekta: 01.01.2018. godine.
Planiran završetak projekta: 01.07.2018. godine.

Пројекат 5

1.  Ostvarena je saradnja između Udruženja „LIMITLESS“ i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
2.  Analiza i mapiranje 2000 lokacija u Beogradu, Nišu i Novom Sadu;
3.  Android aplikacija „APК LIMITLES V1.1“;
4.  Pilot studija operativnih mogućnosti unapređenja pristupačnosti fizičкog oкruženja u Srbiji;
5.  Podizanje svesti o postojanju problema pristupačnosti za osobe sa invaliditetom kroz organizaciju tri Javne tribine (Beograd, Novi Sad i Niš);
6.  Кratka filmska forma kojom je na pragmatičan način predstavljen trenutni položaj osoba sa invaliditetom.

Пројекат 6

1.  Ostvarena je saradnja između Udruženja „LIMITLESS“ i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
2.  Analiza i mapiranje 2000 lokacija u Beogradu, Nišu i Novom Sadu;
3.  Android aplikacija „APК LIMITLES V1.1“;
4.  Pilot studija operativnih mogućnosti unapređenja pristupačnosti fizičкog oкruženja u Srbiji;
5.  Podizanje svesti o postojanju problema pristupačnosti za osobe sa invaliditetom kroz organizaciju tri Javne tribine (Beograd, Novi Sad i Niš);
6.  Кratka filmska forma kojom je na pragmatičan način predstavljen trenutni položaj osoba sa invaliditetom.

Пројекат 7

1.  Ostvarena je saradnja između Udruženja „LIMITLESS“ i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
2.  Analiza i mapiranje 2000 lokacija u Beogradu, Nišu i Novom Sadu;
3.  Android aplikacija „APК LIMITLES V1.1“;
4.  Pilot studija operativnih mogućnosti unapređenja pristupačnosti fizičкog oкruženja u Srbiji;
5.  Podizanje svesti o postojanju problema pristupačnosti za osobe sa invaliditetom kroz organizaciju tri Javne tribine (Beograd, Novi Sad i Niš);
6.  Кratka filmska forma kojom je na pragmatičan način predstavljen trenutni položaj osoba sa invaliditetom.

Пројекат 8

1.  Ostvarena je saradnja između Udruženja „LIMITLESS“ i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
2.  Analiza i mapiranje 2000 lokacija u Beogradu, Nišu i Novom Sadu;
3.  Android aplikacija „APК LIMITLES V1.1“;
4.  Pilot studija operativnih mogućnosti unapređenja pristupačnosti fizičкog oкruženja u Srbiji;
5.  Podizanje svesti o postojanju problema pristupačnosti za osobe sa invaliditetom kroz organizaciju tri Javne tribine (Beograd, Novi Sad i Niš);
6.  Кratka filmska forma kojom je na pragmatičan način predstavljen trenutni položaj osoba sa invaliditetom.

Пројекат 9

1.  Ostvarena je saradnja između Udruženja „LIMITLESS“ i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
2.  Analiza i mapiranje 2000 lokacija u Beogradu, Nišu i Novom Sadu;
3.  Android aplikacija „APК LIMITLES V1.1“;
4.  Pilot studija operativnih mogućnosti unapređenja pristupačnosti fizičкog oкruženja u Srbiji;
5.  Podizanje svesti o postojanju problema pristupačnosti za osobe sa invaliditetom kroz organizaciju tri Javne tribine (Beograd, Novi Sad i Niš);
6.  Кratka filmska forma kojom je na pragmatičan način predstavljen trenutni položaj osoba sa invaliditetom.

Пројекат 10

1.  Ostvarena je saradnja između Udruženja „LIMITLESS“ i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
2.  Analiza i mapiranje 2000 lokacija u Beogradu, Nišu i Novom Sadu;
3.  Android aplikacija „APК LIMITLES V1.1“;
4.  Pilot studija operativnih mogućnosti unapređenja pristupačnosti fizičкog oкruženja u Srbiji;
5.  Podizanje svesti o postojanju problema pristupačnosti za osobe sa invaliditetom kroz organizaciju tri Javne tribine (Beograd, Novi Sad i Niš);
6.  Кratka filmska forma kojom je na pragmatičan način predstavljen trenutni položaj osoba sa invaliditetom.

Back
Messenger
Viber