Задаци

k

Спровођење Националних Стратегија и других правних аката из домена социјалне политике

Све активности Лимитлесс организације, посебно које се реализују путем пројеката заснивају се на Националним Стратегијама и другим правним документима који дефинишу правце деловања усмерених на побољшање социјалног положаја у Републици Србији.

Примена савремених решења и технологија која су у служби побољшања социјалног окружења

Реализација активности Лимитлесс организације подразумева анализу и припрему најефикасније методологије рада како би се обезбедили сви услови за успешну акцију. Примери из Земаља које се успешно носе са социјалним изазовима пружају опробане методе рада, али у случајевима када то није могуће неопходно је методе, алате, технике и процедуре прилагодити условима социјалног окружења Републике Србије.

 

Истаживачка и аналитичка подршка у идентификацији интерних и екстерних опасности и ризика

Пре сваког деловања неопходно је спровести адекватну анализу и истраживање о појави која је предмет промене. Свака акција која се реализује од стране Лимитлесс-а добро је припремљена и организована, управљање ризицима, планирање, пилот активности (на малом, референтном узорку) омогућавају виши квалитет самог деловања уз могућност адекватне реакција на ризичне догађаје до којих може да дође током реализације.

 

Подстицање развоја социјалног предузетништва

Пословна инклузија осетљивих група становништва приоритетан је задатак Лимитлесс организације. Радно оспособљавање, подршка, запошљавање, организовање главни су сегменти подизања социјалне економије на виши ниво у чијем је средишту социјално предузетништво као главни мотор у напретку и друштвеним променама.

 

Побољшање приступачности и отклањање баријера

Слобода кретања и нормалног функционисања гарантована је Уставом Републике Србије као највиши чин слободе сваког појединца. Лимитлесс организација има задатак да повеже све релевантне чиниоце друштва и искористи научене лекције из примера добре праксе у развијеним Земљама. Мултидисциплинарни приступ у решавању проблема бриступачности и свих других баријера које отежавају кретање омогућава целовито, системско и трајно решавање проблема приступачности. Универзални дизајн се користи као доминантан концепт у превазилажењу баријера слободном кретању особама са инвалидитетом али и старим лицима, родитељима са децом у колицима и свима који имају проблема са кретањем.

Хуманитарне активности

Организација хуманитарних акција намеће се као логичан и важан задатак сваке организације цивилног сектора. С тим у вази Лимитлесс организација планира да у свом социјалном деловању покрене низ наменских и универзалних хуманитарних активности кроз редовне планове и програме рада Удружења као и према потребама.

 

Back
Messenger
Viber